DLA AKCJONARIUSZY

Wymagane przez prawo lub statut NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna ogłoszenia pochodzące od Spółki

NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie (83-110 Tczew) przy ul. Skarszewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481902, posługująca się NIP 5932427952, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100), zwana dalej „Spółką”,

informuje Akcjonariuszy Spółki o:

zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku (wtorek) na godz. 15.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jędrzeja Janickiego w Tczewie (83-110) przy ulicy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 10. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym, a także zmiana Statutu Spółki.

(Tczew, dnia 05 czerwca 2020 roku)