DLA AKCJONARIUSZY

Wymagane przez prawo lub statut NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna ogłoszenia pochodzące od Spółki

NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie (83-110 Tczew) przy ul. Skarszewskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481902, posługująca się NIP 5932427952, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych 00/100), zwana dalej „Spółką”,

informuje Akcjonariuszy Spółki o:

 

6) [Tczew, dnia 07 grudnia 2020 roku]

dokonaniu w dniu 07 grudnia 2020 roku piątego wezwania Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce – o następującej treści:

Zarząd Komplementariusza NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie (83-110 Tczew) przy ul. Skarszewskiej 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, KRS 0000481902, NIP 5932427952, REGON 193084560, (dalej jako „Spółka”), w wykonaniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 ze zm.), (dalej jako „Ustawa”),

wzywa wszystkich Akcjonariuszy NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do 31 grudnia 2020 roku, celem ich dematerializacji.

W związku z wynikającym z art. 16 ust. 3 Ustawy obowiązkiem złożenia dokumentów akcji w Spółce za wydaniem Akcjonariuszom pisemnego pokwitowania, Zarząd Komplementariusza informuje, iż biuro znajdujące się w siedzibie Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jednocześnie Zarząd Komplementariusza informuje, iż zgodnie z Ustawą:

 1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku – z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 2. Po dniu 01 marca 2021 roku wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
 3. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 roku.

                                                                                                                                                    Zarząd Komplementariusza

 

5) [Tczew, dnia 18 listopada 2020 roku]

dokonaniu w dniu 18 listopada 2020 roku czwartego wezwania Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce – o następującej treści:

Zarząd Komplementariusza NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie (83-110 Tczew) przy ul. Skarszewskiej 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, KRS 0000481902, NIP 5932427952, REGON 193084560, (dalej jako „Spółka”), w wykonaniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 ze zm.), (dalej jako „Ustawa”),

wzywa wszystkich Akcjonariuszy NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do 31 grudnia 2020 roku, celem ich dematerializacji.

W związku z wynikającym z art. 16 ust. 3 Ustawy obowiązkiem złożenia dokumentów akcji w Spółce za wydaniem Akcjonariuszom pisemnego pokwitowania, Zarząd Komplementariusza informuje, iż biuro znajdujące się w siedzibie Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jednocześnie Zarząd Komplementariusza informuje, iż zgodnie z Ustawą:

 1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku – z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 2. Po dniu 01 marca 2021 roku wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
 3. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 roku.

                                                                                                                                                   Zarząd Komplementariusza

 

 

4) [Tczew, dnia 04 listopada 2020 roku]

dokonaniu w dniu 04 listopada 2020 roku trzeciego wezwania Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce – o następującej treści:

Zarząd Komplementariusza NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie (83-110 Tczew) przy ul. Skarszewskiej 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, KRS 0000481902, NIP 5932427952, REGON 193084560, (dalej jako „Spółka”), w wykonaniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 ze zm.), (dalej jako „Ustawa”),

wzywa wszystkich Akcjonariuszy NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do 31 grudnia 2020 roku, celem ich dematerializacji.

W związku z wynikającym z art. 16 ust. 3 Ustawy obowiązkiem złożenia dokumentów akcji w Spółce za wydaniem Akcjonariuszom pisemnego pokwitowania, Zarząd Komplementariusza informuje, iż biuro znajdujące się w siedzibie Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jednocześnie Zarząd Komplementariusza informuje, iż zgodnie z Ustawą:

 1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku – z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 2. Po dniu 01 marca 2021 roku wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
 3. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 roku.

                                                                                                                                                 Zarząd Komplementariusza

 

 

3) [Tczew, dnia 16 października 2020 roku]

dokonaniu w dniu 16 października 2020 roku drugiego wezwania Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce – o następującej treści:

Zarząd Komplementariusza NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie (83-110 Tczew) przy ul. Skarszewskiej 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, KRS 0000481902, NIP 5932427952, REGON 193084560, (dalej jako „Spółka”), w wykonaniu z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 ze zm.), (dalej jako „Ustawa”),

wzywa wszystkich Akcjonariuszy NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do 31 grudnia 2020 roku, celem ich dematerializacji.

W związku z wynikającym z art. 16 ust. 3 Ustawy obowiązkiem złożenia dokumentów akcji w Spółce za wydaniem Akcjonariuszom pisemnego pokwitowania, Zarząd Komplementariusza informuje, iż biuro znajdujące się w siedzibie Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jednocześnie Zarząd Komplementariusza informuję, iż zgodnie z Ustawą:

 1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku – z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 2. Po dniu 01 marca 2021 roku wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
 3. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 roku.

                                                                                                                                                       Zarząd Komplementariusza

 

2) [Tczew, dnia 30 września 2020 roku]

dokonaniu w dniu 30 września 2020 roku pierwszego wezwania Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce – o następującej treści:

Zarząd Komplementariusza NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie (83-110 Tczew) przy ul. Skarszewskiej 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, KRS 0000481902, NIP 5932427952, REGON 193084560, (dalej jako „Spółka”), w wykonaniu z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 ze zm.), (dalej jako „Ustawa”),

wzywa wszystkich Akcjonariuszy NOA FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do 31 grudnia 2020 roku, celem ich dematerializacji.

W związku z wynikającym z art. 16 ust. 3 Ustawy obowiązkiem złożenia dokumentów akcji w Spółce za wydaniem Akcjonariuszom pisemnego pokwitowania, Zarząd Komplementariusza informuje, iż biuro znajdujące się w siedzibie Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jednocześnie Zarząd Komplementariusza informuję, iż zgodnie z Ustawą:

 1. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku – z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 2. Po dniu 01 marca 2021 roku wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
 3. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 roku.

                                                                                    Zarząd Komplementariusza

 

1) [Tczew, dnia 05 czerwca 2020 roku]

zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku (wtorek) na godz. 15.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jędrzeja Janickiego w Tczewie (83-110) przy ulicy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 10. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym, a także zmiana Statutu Spółki.